anbi

WIJKGEBOUW DE BRON

Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam - Centrum

 

RSIN

ANBI instelling RSIN 2535117

Vondelweg 254
3031 PW Rotterdam

010 -414 02 69
06 - 571 292 04

welkom@wijkgebouwdebron.nl

Rotterdam is een bruisende, veelkleurige en interculturele stad. Maar ook (van oudsher) een werkstad met veel lage lonen en sociale problematiek. Een stad waar veel kwetsbare groepen leven die dreigen volledig klem te raken als niemand naar hen omkijkt. Een plek die een afspiegeling is van veel ellende en nood uit heel de wereld.

De Diaconie heeft een visie voor Rotterdam; voor een open “stad van God”, open naar de samenleving en de noden van de mensen. Zonder Diaconie géén kerk. Een stad waar het Woord de mensen inspireert en stimuleert tot daden; tot omkijken en zorgen voor de kwets­baren. Een stad waar de zwaksten weer hoop en eigen waarde krijgen. Een stad waar de geholpene zelf op zijn/haar beurt weer hulp gaat bieden. Een stad waar de kerk gekend wordt door haar daden. Geïnspireerd door de woorden in Mattheus 25: want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Diaconie wordt gevormd door het College van Diakenen. De afzonderlijke 5 wijkgemeenten en de Commissie  van Bijstand Pauluskerk benoemen elk minimaal één vertegenwoordiger in het College. Dit kunnen zowel wijkdiakenen zijn als zogenaamde, administratief diakenen.

Uit het midden van het College worden een voorzitter, secretaris en penningmeester voorgedragen aan en benoemd door de Algemene Kerkenraad van de Herv.Gem. Rotterdam-C.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van het College van Diakenen.

Structuur Diaconaal werk 

Het College van Diakenen, en daarmee van het Moderamen van de Diaconie, staat voor de beleidsvaststelling, het toezien op de naleving hiervan en het vermogens- en financieel beheer. De operationele diaconale werkzaamheden vinden plaats op lokaal, wijkniveau. De aard van het werk wordt primair (voor)gedragen door het wijkdiaconaat. De stichtingen die de uitvoeringsorganisaties vormen zijn hulpmiddel; instrument om doelen te bereiken en op de juiste plaats en tijd de koppeling op basis van de gedefinieerde randvoorwaarden met de maatschappij te vervullen.

De beloning voor de (diaconaal) predikanten in dienst van de Diaconie is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige (diaconaal) medewerkers in loondienst is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk Nederland”. Nadere informatie over de beloningen zijn te vinden in de Regeling PKN.

Leden van het College van Diakenen en haar commissies ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte (reis)kosten komen in aanmerking voor vergoeding op basis van een declaratie met bewijsstukken.