ANBI GEGEVENS (PUBLICATIEPLICHT)

Naam van de instelling : Stichting Wijkgebouw de Bron

RSIN (FISCAALNUMMER) : 864726302

Contactgegevens

Wijkgebouw De Bron | Vondelweg 254 | 3031 PW Rotterdam
E: welkom@wijkgebouwdebron.nl | M: 06 – 571 292 04 | T: 010 – 414 02 69
E: kinderwerk@wijkgebouwdebron.nl | M: 06 – 838 531 47
Stichting Wijkgebouw de Bron | KvK nummer 88675947 | ANBI 864726302

Doelstelling

Door middel van activiteiten in Wijkcentrum De Bron te organiseren willen we die mensen helpen wie geen helper heeft. Concreet zijn de activiteiten gericht op bestrijding van armoede, achterstanden, eenzaamheid, verbetering van de zelfredzaamheid (zelfstandig functioneren in deze maatschappij) en ontwikkelen van de persoonlijkheid door een beroep te doen op latente gaven en talenten. In het bijzonder is de focus gericht op kinderen/tieners en ouders; de activiteiten worden zoveel mogelijk uitgevoerd met en voor wijkbewoners en door een groot team van vrijwilligers in samenwerking met kerken, welzijnsorganisaties, overheid en bedrijven, alsmede – het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en voorts – al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Wijkgebouw de Bron zet zich in om de leefbaarheid van de stad op allerlei gebieden te verbeteren. Met name in de wijken Kralingen – Crooswijk is daar een reële behoefte. Door middel van dit project willen we de volgende doelstellingen verwezenlijken:

    • Een duurzaam projecten faciliteren op een gezonde financiële basis;
    • Het organiseren diverse activiteiten zoals aangegeven in het programma overzicht. Buiten de schoolvakanties om zijn we nagenoeg altijd open.
    • Aansluitend bij de vraag en de actualiteit wordt de invulling van de activiteiten door de kerngroep/stuurgroep/bestuur regelmatig aangepast.
    • Voortgaand onderzoek en ontwikkeling van het project, zodat het aansluit bij de lokale behoefte en het bestaande zorgaanbod van de bestaande netwerkpartners en welzijnsorganisaties;
    • Het versterken van ons vrijwilligersbestand, en hen de toerusting bieden die nodig is.
    • Openstelling van de inloop als aanloop naar de vraagbaak, met aanbod van koffie, thee en een luisterend oor door betrokken vrijwilligers die afkomstig zijn uit de wijk en betrokken zijn op de maatschappelijke behoefte van hun omgeving;
    • Er is (onder toezicht) een computer beschikbaar met toegang tot internet en printer waarmee de bezoekers hun administratieve zaken kunnen (laten) regelen;
    • Er is gratis WIFI verbinding beschikbaar voor de bezoekers
    • We kunnen hulp bieden aan hen die dat nodig hebben (zo mogelijk doorverwijzen naar betrokken instanties, kerken of moskeeën;
    • De bezoekers begeleiden op hun levensweg door het beschikbaar stellen van een sociale kaart via Rotterdam Dorst;

Beleidsplan 2023 – 2027

https://drive.google.com/file/d/18mgq_SfsC4ojjiDqNBJ1JS3l-z6O0ynK/view?usp=sharing

De functies en namen van de bestuurders en vertrouwenspersoon

    • Voorzitter: Hendrikus (Henk) de Snoo
    • Secretaris: Huiberdina Klazine (Dianne) van Dam – Nolen
    • Penningmeester: Dick (Dick) Egas
    • Vertrouwenspersoon: Nelleke Koudstaal (vertrouwenspersoon@wijkgebouwdebron.nl)

Het beloningsbeleid

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Wel is er een vergoeding van gemaakte onkosten beschikbaar voor de uitgevoerde taken, en is er een redelijke reiskostenvergoeding beschikbaar of vergoeding van openbaar vervoer. Voor vrijwilligers is een vergoeding beschikbaar conform de geldende richtlijnen van de belastingwetgeving.

Sociaal verslag

Na de vergadering van het bestuur zal er een goedgekeurd sociaal verslag worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording en begroting

https://drive.google.com/file/d/1haeIMo2E_3y4V8B5AMo9oyJ9WsWAP9Eo/view?usp=sharing

Facebook-f


Whatsapp


Youtube